Používáme cookies, abychom Vám nabídli ten nejlepší uživatelský zážitek. Pokud budete pokračovat bez změny Vašeho nastavení, předpokládáme, že Vám nevadí přijímat veškeré cookies na stránce ČP INVESTICE. Samozřejmě, můžete si naše cookies kdykoliv zablokovat. Chcete vědět více o cookies?

Pokračovat

Fond globálních značek - Třída I

Fond globálních značek - Třídy I je určen investorům, kteří se rozhodli pro uložení svých prostředků minimálně na 8 let a očekávají za to vyšší míru výnosů. Podílníci fondu profitují především na výnosu z akcií silných, světově proslulých firem. Portfolio tvoří výběr ze 100 společností, které vlastní nejhodnotnější obchodní značky na světě.

Stupeň rizika

Investiční horizont

Zhodnocení

Proč investovat do Fondu globálních značek - Třídy I?

 • Participace na růstu a významu osobní spotřeby ve světě

  Bohatství domácností v dlouhodobém horizontu roste. Tomu odpovídá i podíl spotřeby domácností na HDP, který se pohybuje od 50 % v ČR až k 70 % v USA. Značná část příjmů domácností je utracena za spotřební zboží a služby. Z toho profitují zvláště nadnárodní společnosti disponující významnou, světově proslulou značkou.
 • Nejjednodušší forma investování do světových blue chips akcií s nízkým rizikem

  Společnosti s hodnotnou obchodní značkou mají riziko srovnatelné s klíčovými akciovými indexy a přitom dokáží nabídnout vyšší potenciální výnos. 
 • Věrnost značce

  Je prokázáno, že spotřebitelé zachovávají svou věrnost obchodním značkám. To se týká i u zboží občasné spotřeby.
 • Stabilita

  Velké nadnárodní společnosti díky značnému tržnímu podílu a síle značky dosahují zpravidla nižšího kolísání na trzích a vykazují vyšší stabilitu v základních finančních ukazatelích, jakými jsou zisk či tržby.
 • Kvalifikovaný výběr investičních titulů

  Do portfolia Fondu se konkrétní tituly nakupují na základě analýzy kvalitativních parametrů (významné postavení na trhu, komparativní výhody oproti konkurenci) i kvantitativních parametrů (nadprůměrné hodnoty finančních ukazatelů v rámci sektoru a jejich časová stabilita, příspěvek titulu k diverzifikaci portfolia).
 • Zajištění měnového rizika

  Měnové riziko je zajišťováno, což přispívá ke snížení volatility (kolísavosti) hodnoty portfolia.
Celý název fondu: Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE , investiční společnost, a.s.
Marketingové označení fondu: Fond globálních značek - Třída I
Zaměření fondu: akciový
Datum založení fondu: 1993 v 2. vlně kuponové privatizace, otevřen od 15. 11. 2001
Datum zahájení vydávání podílových listů Třídy I:  2.5.2018
Depozitář:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Auditor: Ernst & Young Audit, s.r.o.
Typ cenného papíru: podílový list na jméno, zaknihovaný, ve jmenovité hodnotě 1 Kč
ISIN: CZ0008475530
Vstupní poplatek : 0 %
Minimální hodnota investice:

100 000 Kč

 

Výstupní poplatek: 0 Kč
Celková nákladovost (TER):

0,15 %

Celková nákladovost TER pro první období existence této Třídy Fondu byla určena kvalifikovaným odhadem. Se skutečnou výší celkové nákladovosti této Třídy Fondu za rok 2018 se investor může seznámit na Internetové adrese po ukončení účetního období Fondu, nejpozději však do 30. 4. 2019.

Z toho manažerský poplatek*

0 %

*Úplata za obhospodařování - zahrnuje v sobě rovněž úplatu za administraci a je zahrnuta v celkové nákladovosti (TER).

Forma výplaty zhodnocení: reinvestice 100 % (platí od 15.11.2001)

Výkonnost fondu

Vzhledem k tomu, že Třída I Fondu byla založena v roce 2018, nejsou v současnosti k dispozici údaje, které by investorům poskytly užitečný obraz o dosavadní výkonnosti Třídy I.

Rizikové upozornění: S investicí do investičních nástrojů je vždy spojeno riziko kolísání její hodnoty. Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a návratnost investované částky není zaručena.  Minulé výnosy nezaručují výkonnost v budoucnu. Podrobné informace, včetně informací o poplatcích a rizicích, naleznete ve sdělení klíčových informací a/nebo ve statutu/prospektu příslušného fondu, které jsou dostupné elektronicky na internetových stránkách www.generali-investments.cz, a to v českém jazyce. U zahraničních fondů může být prospekt v jazyce anglickém. V listinné podobě jsou tyto dokumenty k dispozici v sídle a na kontaktním místě společnosti a dále též u smluvních partnerů, kde vám rovněž ochotně poskytnou veškeré informace.
Kompletní rizikové upozornění naleznete ZDE.